Vnitřní řád Školní jídelny Jana Palacha v Kutné Hoře

 1. Strávníkům je vstup do školní jídelny dovolen v době výdeje, tj. pondělí až pátek od 11.15 do 14.00 hod.
 2. V první den nemoci je možné odnést neodhlášený oběd domů .Výdej pouze od 11.15 do 11.30 hod.
 3. Oběd na příští den lze odhlásit i přihlásit den předem (pracovní) do 13.30 hodin.
 4. Obědy lze platit v hotovosti přímo v jídelně posledních pět pracovních dnů v měsíci, nebo je možné sjednat souhlas s inkasem z jakéhokoli účtu. Platby jsou zálohy na další měsíc. V případě nezaplacení je strávník z obědů odhlášen.
 5. Aktuální kalkulace cen obědů pro jednotlivé kategorie je vyvěšena v jídelně a na webových stránkách organizace.
 6. Obědy jsou vydávány pouze strávníkům, kteří mají aktivovanou stravovací kartu nebo čip. V případě zapomenutí karty(čipu) vystaví účetní náhradní doklad, v případě ztráty nebo zničení si strávník zakoupí novou kartu (čip).
 7. Před vstupem do jídelny strávník odloží své věci v šatně. Cenné věci a peníze si ponechá u sebe. Umyje si ruce. Následně u výdejního okénka odebere příbor, vloží kartu (čip) a odebere vydaný oběd, po konzumaci oběda uloží použité nádobí a příbory na označené místo.
 8. Od pondělí do pátku je možnost výběru ze dvou jídel. Jestliže strávník v tyto dny neprovede změnu, má automaticky přihlášen oběd č. 1.
 9. Ze strany strávníků bude ohleduplně zacházeno s majetkem školní jídelny.
 10. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pracovníků školní jídelny a dozorujícího pracovníka.
 11. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 12. Strávníci své připomínky hlásí vedoucí jídelny, hlavní kuchařce nebo dozorujícímu pracovníkovi.
 13. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, čistota stolů,..……) zajišťuje stanovená pracovnice jídelny.
 14. Úraz ve školní jídelně hlásí strávníci dozoru nebo vedoucí jídelny a to neprodleně v den úrazu.
 15. Jídelní lístek je pravidelně vyvěšován na nástěnce ve školní jídelně a na webových stránkách strava.cz
 16. Jídelna vaří diety. Podmínky si rodiče domluví přímo u vedoucí jídelny.
 17. Vycházející strávníci vrátí stravovací kartu ( čip) v den ukončení docházky. Kartu (čip) mohou vracet ještě v období od 1. do 30. 9. v následujícím školním roce).

V Kutné Hoře dne 1.9.2022