Provozní řád školní jídelny Kremnická v Kutné Hoře

 1. Strávníkům je vstup do školní jídelny dovolen v době výdeje, tj. pondělí až pátek od 11.00 do 14.00 hod.
 2. V první den nemoci je možné odnést neodhlášený oběd domů. V dalších dnech nemoci je možné obědy odebírat, ale pouze s příplatkem na provozní a mzdovou režii.
 3. Oběd na příští den lze odhlásit i přihlásit den předem (pracovní) do 14.00 hodin.
 4. Obědy lze platit v hotovosti přímo v jídelně posledních pět pracovních dnů v měsíci, nebo je možné sjednat souhlas s inkasem z jakéhokoli účtu. Platby jsou zálohy na další měsíc. V případě nezaplacení je strávník z obědů odhlášen.
 5. Obědy jsou vydávány pouze strávníkům, kteří mají aktivovanou stravovací kartu nebo čip. V případě zapomenutí karty (čipu) vystaví účetní náhradní doklad, v případě ztráty nebo zničení si strávník zakoupí nový (čip).
 6. Před vstupem do jídelny si strávník odloží bundu a školní tašku do šatny, poté si umyje ruce. Peníze a cenné věci si ponechá u sebe. Následně u výdejního okénka odebere příbor, tác, vloží kartu (čip) a odebere vydaný oběd, po konzumaci oběda uloží použité nádobí a příbory na označené místo.
 7. Pondělí až v pátek připravuje jídelna na výběr dvě jídla.  Pokud si strávník nepřihlásí č.2, má automaticky oběd č.1
 8. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pracovníků školní jídelny a dozorujícího pracovníka.
 9. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 10. Strávníci své připomínky hlásí vedoucí jídelny, hlavní kuchařce nebo  dozorujícímu pracovníkovi.
 11. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, čistota stolů, …..)  zajišťuje stanovená pracovnice jídelny.
 12. Úraz ve školní jídelně hlásí strávníci dozoru nebo vedoucí jídelny, a to neprodleně v den úrazu.
 13. Jídelní lístek je pravidelně vyvěšován na nástěnce ve školní jídelně a školní družině a na našich stránkách.
 14. Vycházející strávníci vrátí stravovací kartu (čip) v den ukončení docházky. Kartu (čip) mohou vracet ještě v období od 1. do 30. 9. v následujícím školním roce.
 15. Odběr obědů do jídlonosičů vydáváme pouze od 11.00 – 12.00 hod.
 16. Ve školní jídelně vaříme diety. Podrobnosti je možné domluvit individuálně v kanceláři školní jídelny u pí. vedoucí. Je nutné s sebou přinést potvrzení od lékaře.

V Kutné Hoře dne 1. 9. 2020